Ви є тут

Головна

Мета: вивчення теоретичних положень та практичних методів прийняття ефективних рішень в управлінні проектами.

Завдання: вивчення засад проектної діяльності підприємства, специфічних методів та інструментів проектного менеджменту; набуття вмінь виконувати основні функції управління проектами: організації, планування та контролю.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- теоретичні основи управління проектами;
- основні функції управління проектами;
- способи організації управління проектами та планування змісту проекту;
- джерела ресурсного забезпечення проекту;
- ризики, що виникають при управлінні проектами; 
- методику складання, планування та аналізу проектів;
- системи контролю за виконанням проекту.

вміти:

- планувати зміст проекту;
- контролювати хід виконання проекту;
- формувати команду проекту;
- користуватися пакетами прикладних програм для управління проектами.
 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Загальна характеристика управління проектами.
Обгрунтування доцільності проекту.
Основні форми організації структури проекту.
Загальні підходи до планування і контролю проектів.
Структуризація проекту.
Сітьове і календарне планування проекту.
Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету.

 

Змістовий модуль 2.

Контроль виконання проекту.
Управління  ризиками в проектах. 
Управління якістю проектів.
Організація проведення торгів за проектами.
Формування і розвиток проектної команди.
Програмне забезпечення процесу управління проектом.
Управління ефективністю проекту.

Викладачі дисципліни: Щекович О.С. д.е.н., доцент, професор кафедри управління персоналом і економіки праці, Карпенко А.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці; Жданов В.В., к.е.н., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці.   

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 4 05 Соціальні та поведінкові науки

Вибіркова

Рівень вищої освіти магістр
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
051 Економіка за освітньою програмою Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 120 10-й 10-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 4
Освітній ступень: магістр 28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
14 год. 4 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
52 год. 84 год.
Індивідуальні завдання:  26  год.
Вид контролю: залік.
  

Розподіл балів, які отримують студенти

Для денної форми навчання.
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 
Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні види робіт:
- активність роботи студента на семінарському занятті оцінюється до 6 балів (7 практичних заняття по 5 балів = 35 балів);
- захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 40 балів;
тестування – до 25 балів.
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.
Для заочної форми навчання.
Підготовлена контрольна робота – до 60 балів, захист контрольної роботи – до 40 балів.