Ви є тут

Головна

Мета: формування у студентів сучасного наукового світогляду і системи глибоких спеціальних знань про організацію торгових процесів та їх вплив на ефективність комерційної діяльності суб’єктів ринкових відносин і організацію біржової діяльності, вироблення вмінь і навичок їх практичного застосування.

Завдання: вивчення суті, значення та форм торговельної й біржової діяльності, особливостей їх регулювання; засвоєння принципів та правил організації та функціонування такої підприємницької діяльності; розуміння форм державного та ринкового нагляду і контролю

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:

- сутність організаційних форм підприємств і їх значення;
- основні формати магазинів та їх роль в процесі товароруху;
- основні показники якості торговельного обслуговування;
- умови використання форм роздрібної торгівлі;
- сутність та значення маркетингової політики розподілу;
- сутність, форми і методи організації роботи посередників та управління товарним рухом;
- сутність формування і функціонування каналів розподілу;
- особливості оптової та роздрібної торгівлі у каналах розподілу;
- правові основи і організацію системи закупівель;
- процес формування оптимального каналу розподілу;
- організаційну структуру та механізми здійснення операцій на біржовому ринку;
- організації брокерської діяльності;
- системи операцій виробничо-торгової і фінансової спрямованості на спотовому ринку та ринку деривативів;
- законодавчі основи регулювання біржового ринку;

вміти:
-
аналізувати маркетингове середовище підприємства;
- виконувати аналіз ефективності асортиментної та цінової політики підприємства;
- розробляти пропозиції з підвищення ефективності асортиментної та цінової політики підприємства;
- оцінювати і вибирати найефективніші типи магазинів та форми обслуговування населення;
- застосовувати комерційні інструменти під час формування системи товароруху і механізмів використання;
- визначати оптимальний рівень витрат у процесі товароруху;
- здійснювати організацію товаропостачання і продажу товарів підприємств оптової і роздрібної торгівлі;
- здійснювати оптимальний вибір структури і форми організації торгівлі;
- організовувати роботу суб’єктів підприємницької діяльності з біржами та брокерськими конторами;
- створювати брокерські контори та організовувати їх діяльність;
- моделювати та прогнозувати кон’юнктуру біржового ринку; здійснювати біржові операції та визначати їх ефективність;
- виконувати фахові функції на біржовому ринку.
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
 

Змістовий модуль 1.

Торгівля, її складові та організація функціонування.
Значення, сутність та функції торгівлі. Організаційна структура торгівлі та показники її розвитку.
Організаційні основи функціонування роздрібної  торгівлі.
Сутність та функції оптової торгівлі. Організаційні основи діяльності підприємств оптової  торгівлі.
Види оптових посередників та їх функції за  умов  ринкової  економіки.
Позамагазинні форми продажу товарів та організація  торгівлі  на  ринках.
Організація торговельного обслуговування  покупців.
Організація інформаційно-рекламної роботи  в  торгівлі.

Змістовий модуль 2.

Біржова діяльність: стан і організаційно-економічні умови функціонування.
Економічна сутність та еволюція біржового ринку.
Законодавчо-правове регулювання біржової діяльності.
Товарна біржа, як елемент інфраструктури ринку.
Організація і технологія біржової торгівлі.
Брокерська діяльність.
Фондові біржі та їх діяльність на біржовому ринку.
Основи функціонування валютного біржового ринку.

Викладачі дисципліни: Щекович О.С., професор кафедри управління персоналом і економіки праці, д.е.н., доц., Карпенко А.В., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, к.е.н., доц.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 5 07 Управління та адміністрування

Вибіркова

Рівень вищої освіти магістр
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за освітньою програмою Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності 
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 150 9-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 8
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр 28 год. 8 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
76 год. 108 год.
Індивідуальні завдання:   32  год.
Вид контролю: іспит 

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 
Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні види робіт:
- активність роботи студента на семінарському занятті оцінюється до 10 балів (3 практичних заняття по 10 балів - 30 балів);
- захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 40 балів;
- тестування – до 30 балів.
 
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.