Ви є тут

Головна

Мета: формування у студентов компетентностей стосовно виконання ділових операцій та угод з використанням електронних засобів.

Завдання: вивчення теоретичних і практичних засад електронної комерції, типів електронних платежів, методів захисту інформації; набуття вмінь оцінювати стан електронної торгівлі з метою створення стратегічних конкурентних переваг для організації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 
- поняття «електронного бізнесу» і «електронної комерції»;
            - особливостей бізнес-моделей електронної комерції;
            - платіжних та фінансових систем Інтернету;
            - класифікації і загальних характеристик електронних систем взаєморозрахунків; 
            - українських систем електронних платежів; 
            - методології та технології реалізації маркетингових заходів в мережі Інтернет; 
            - особливостей і переваг Інтернет-маркетингу; 
            - елементів електронного ринку; 
            - особливостей віртуальних підприємств; 
            - тактичних прийомів електронної комерції.

вміти:

- використовувати сучасні мережні інформаційні продукти;
            - здійснювати організацію зв’язків підприємства у мережі;
            - застосовувати методи ціноутворення в електронній комерції; 
            - здійснювати побудову нейронних мереж різної структури і складності; 
            - розробляти рекламні кампанії в мережі; 
            - використовувати методи реалізації банерної реклами; 
            - розробляти концептуальні положення з організації віртуального представництва підприємства у мережі; 
            - проводити детальний аналіз витрат на розробку віртуального представництва підприємства; 
            - обґрунтувати доцільність розробки проекту на підставі оцінки та аналізу прибутковості та економічного ефекту від проекту; 
            - використовувати платіжні системи для розрахунків через Інтернет; 
            - створювати багатофункціональні Web-сайти для здійснення в мережі Інтернет; 
            - виконувати ділові операції та угоди з використанням сучасних електронних засобів та прикладних програм побудови систем комерційної діяльності в мережі Інтернет.
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1.
Основні поняття електронної комерції.
Маркетинг в електронній комерції. 
Електронний ринок на базі Інтернет .
 
Змістовий модуль 2.
Електронна підтримка покупців в споживацькому секторі.
Тактичні прийоми електронної комерції.
Пошукова оптимізація та просування в мережі Інтернет.
Електронні платіжні системи та фінансові інструменти.
 
Викладачі: к.е.н., доц. Плинокос Д.Д.
 
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 4 07 Управління та адміністрування

Вибіркова

Рівень вищої освіти магістр
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за освітньою програмою Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності 
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 120 10-й 10-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 7
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр 14 год. 6 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
60 год. 80 год.
Індивідуальні завдання:   32  год.
Вид контролю: залік
 
Розподіл балів, які отримують студенти
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 
Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні види робіт:
- активність роботи студента на семінарському занятті оцінюється до 6 балів (6 практичних заняття по 6 балів = 36 балів);
- захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 40 балів;
- тестування – до 24 балів.
 
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.