Ви є тут

Головна

Мета: формування у студентів системи теоретичних і прикладних знань у галузі використання сучасних персонал-технологій у практиці управління організаціями.

Завдання: отримання студентами стійких теоретичних засад поширених на підприємствах технологій управління людськими ресурсами та набуття навиків і вмінь практичного їх застосування у процесах добору, оцінювання, використання персоналу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- технології аналізу робіт і розроблення вимог до кандидатів на вакантні посади;
- методи пошуку й залучення кандидатів на вакантні посади;
- технології збирання та аналізу інформації про кандидатів на вакантні посади;
- організаційне, методичне і документаційне забезпечення проведення інтерв'ю з кандидатами на вакантні посади;
- технології використання психологічних методів оцінювання кандидатів на вакантні посади;
- стратегії та технології роботи рекрутингових агенцій;
- види аутсорсингових послуг в управлінні персоналом;
- технології взаємодії лізингодавця і лізингоотримувача щодо задоволення тимчасової потреби у персоналі;
- технології виведення персоналу зі штату організації;
- технології адаптації нових працівників організації;
- технології розроблення організаційно-технічного і методичного забезпечення оцінювання працівників;
- методичні підходи до розроблення комплексного оцінювання працівників;
- технології навчання працівників;
- технології ефективної мотивації праці персоналу;
- технології звільнення працівників.

вміти:

- складати рекламне оголошення про вакантну посаду;
- перевіряти достовірність інформації, наданої кандидатом на вакантну посаду;
- проводити лінгвістичний аналіз мови претендента на вакантну посаду під час проведення інтерв'ю;
- формувати пакети тестових завдань залежно від вимог до кандидата на вакантну посаду;
- складати замовлення на пошук кандидатів на вакантну посаду для рекрутингової агенції;
- здійснювати стандартний і прямий пошук кандидатів на вакантні посади;
- визначати економічну доцільність делегування зовнішнім організаціям повноважень щодо виконання окремих функцій управління персоналом;
- розробляти проекти виведення персоналу зі штату організації;
- розробляти програми роботи центрів оцінювання;
- здійснювати оцінку ефективності системи стимулювання праці.
 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Технологія формування компетенцій.
Технологія маркетингу персоналу.
Технологія відбору та найму кандидатів.
Технології та особливості найму тимчасового персоналу.

Змістовий модуль 2.

Технологія адаптації персоналу в організації.
Технологія навчання працівників організації.
Технологія побудови кар'єри. 
Технологія оцінки діяльності персоналу організації.
Некерований конфлікт: причини і технології управління.
Концепція кадрового менеджменту в умовах кризи.
Сучасні технології звільнення персоналу.

Викладачі дисципліни: Бабенко А.Г. д.е.н., професор, професор кафедри управління персоналом та економіка праці, Карпенко Н.М., к.держ.упр., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіка праці    

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 4 05 Соціальні та поведінкові науки

Нормативна

Рівень вищої освіти магістр
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
051 Економіка за освітньою програмою Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 150 10-й 10-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 8
Освітній ступень: магістр 28 год. 8 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
72 год. 104 год.
Індивідуальні завдання:  36  год.
Вид контролю: іспит.
  

Розподіл балів, які отримують студенти

Для денної форми навчання.
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 
Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні види робіт:
- активність роботи студента на семінарському занятті оцінюється до 5 балів (7 практичних занять по 5 балів = 35 балів);
- захист індивідуального домашнього завдання до 40 балів;
- аудиторна командна робота з кейсами – до 25 балів (4 кейси по 25 балів = 100 балів)
- тестування до 25 балів (1 тестовий контроль).
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.
 
Для заочної форми навчання.
Підготовлена контрольна робота – до 60 балів, захист контрольної роботи – до 40 балів.