Ви є тут

Головна

Мета: підготовка студентів до навчання в університеті відповідно до сучасних інтеграційних процесів у міжнародній освіті в контексті Болонської декларації.

Завдання: ознайомлення з історією становлення та розвитку університетської освіти; ознайомлення з нормативно-правовою базою, що регламентує освітню діяльність на сучасному етапі; формування у студентів систему знань щодо суті й соціального значення вищої освіти, сучасних тенденцій її розвитку; прищеплення навичок самостійного й ефективного навчання в університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- історією становлення та розвитку університетської освіти;
- нормативно-правову базу, що регламентує освітню діяльність на сучасному етапі;
- сутність й соціальне значення вищої освіти, сучасних тенденцій її розвитку;
- напрями, методи та засоби самостійного й ефективного навчання в університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій.

вміти:

- аналізувати історією становлення та розвитку університетської освіти;
- застосовувати нормативно-правову базу, що регламентує освітню діяльність на сучасному етапі;
- враховувати сутність й соціальне значення вищої освіти, сучасних тенденцій її розвитку;
- використовувати напрями, методи та засоби самостійного й ефективного навчання в університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій.
 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.Університетська освіта в контексті Болонського процесу.

Головні тенденції розвитку вищої освіти в європейських країнах.
Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою.
Організація навчального процесу в університеті.

Змістовий модуль 2. Фахова підготовка у вищому навчальному закладі та студентське самоврядування.

Фахова підготовка у вищому навчальному закладі: вступ до спеціальності.
Бібліотека університету і правила користування її фондами.
Соціально-культурна інфраструктура університету.
Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи.

Викладачі дисципліни:  Карпенко А.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці; 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 3
Галузь знань
0305 Економіка та підприємництво

Вибіркова

Рівень вищої освіти бакалавр
Модулів – 1
Напрям підготовки 6.030505 Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 90 1-й 1-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 3
Освітній ступень: бакалавр 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
12 год.  год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
46 год. 66 год.
Індивідуальні завдання:  20  год.
Вид контролю: залік.
  

Розподіл балів, які отримують студенти

Для денної форми навчання.
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 
Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні види робіт:
- активність роботи студента на семінарському занятті оцінюється до 6 балів (7 практичних заняття по 5 балів = 35 балів);
- захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 40 балів;
тестування – до 25 балів.
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.
Для заочної форми навчання.
Підготовлена контрольна робота – до 60 балів, захист контрольної роботи – до 40 балів.
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 
Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні види робіт:
- активність роботи студента на семінарському занятті оцінюється до 8 балів (3 практичних заняття по 8 балів = 24 балів);
- захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 40 балів;
- тестування – до 36 балів.
 
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.