Ви є тут

Головна

2015

1. Актуальні проблеми сучасної германістики та методика викладання іноземних мов [Текст] : колективна монографія / [Брутман А.Б., Бутов В.М., Василенко Г.В. та ін.] ; під заг. ред. П.В. Прохорової. – Запоріжжя : «Дике поле», 2015.

2. Брутман А.Б. Технології роботи з медіа текстом у контексті формування вторинної мовної особистості в процесі викладання іноземної мови професійного спілкування /А.Б.Брутман // Держава та регіони. Серія Гуманітарні Науки. –  Запоріжжя : КПУ, 2015. – №.1 (40) - С.C. 30-35.

3. Брутман А.Б. Використання матеріалів інтернет-сайтів англомовних новинних агенцій у підготовці студентів-журналістів /А.Б.Брутман // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– Том 4 С.395–396

4. Альохін А.Б., Брутман А.Б. Economic theory of potential. Quasi axiomatic approach to modeling and measurement. / А.Б.Альохін, А.Б.Брутман //. - Вісіник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. - №3.-Т.2.– С.91-105.

5. Vasylenko H. The Image of a Postcolonial Culture in Poetic Translation / Halyna Vasylenko // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу: тези доповідей VIII наукової конференції з міжнародною участю. – Харків: Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2015. – С. 70 – 71

6. Горлачова В.В. Комунікативні стратегії реклами побутової техніки //Вісник ДНУ. Серія Мовознавство. – Вип. 21 (3). – 2015. – № 11. – т.23. – С. 27 – 31.

7. Наумчук Т. І. Соціокультурні особливості лексики та фразеології кінематографу США // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : збірник наукових праць / укладачі : І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2015. - Вип. 58. - С. 16-18

8. Полєжаєв Ю.Г. Рецензія на колективну монографію “TRAVEL JOURNALISM. EXPLORING PRODUCTION, IMPACT AND CULTURE” / Ю.Г. Полєжаєв // Держава та регіони.  Серія: Гуманітарні науки. –  Запоріжжя : КПУ, 2015. – №2 (41) – C. 107–111

9. Полєжаєв Ю.Г. Тревел-журналістика як об’єкт наукового осмислення: сфери інтересу та дискусійні моменти (на матеріалі зарубіжного досвіду) / Ю.Г. Полєжаєв // Поліграфія і видавнича справа. – Львів : Українська академія друкарства, 2015. – №1 (69) – C. 131–141.

10. Полєжаєв Ю.Г. Тревелог як об’єкт сучасних медіа студій: стан вивченості та перспективи наукових пошуків / Ю.Г. Полєжаєв // Шевченківська весна –2015: соціальні комунікації6 матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (упорядник М. Терентьєва). – К. Логос, 2015.– С. 79–82.

11.Полєжаєв Ю.Г. Формування країнознавчої компетенції у студентів спеціальності «Туризмознавство» на матеріалі тревел-видань / Ю.Г. Полєжаєв // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– С. 402-403.

 

2016

12. Василенко Г. Поетичний образ канадської України в англомовному перекладі збірки Яра Славутича "Завойовники прерій" / Галина Василенко //Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. - Чернівці: Вид. дім "РОДОВІД", 2016. - Вип. 11-12, Ч 1. - С.89 - 92.

13.Василенко Г.В. Відтворення образу України в англомовних перекладах української поезії другої половини 20 ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. кандидата філол. Наук. Спец. 10.02.16 Перекладознавство. - Запоріжжя. - 20 с.

14. Василенко Г.В. Емотивна експресія української лірики в оригіналі та в англомовному перекладі / Г.В. Василенко // Кременецькі компаративні студії: [науковий часопис / ред. : Чик Д.Ч., Пасічник О.В.]. – 2016. – Вип. VI. T. 2. – 224 c. – C. 7 – 18.

15. Василенко Г.В. Інтегративний підхід до відтворення образу в поетичному перекладі / Г. В. Василенко // Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті: теорія і практика. Матеріали Міжнар. наук. конференції УАКЛіП / ЧНУ імені Богдана Хмельницького, Черкаси, 8-10 жовтня 2016 р.: [відп. ред. С.А. Жаботинська]. – Черкаси: Видавець ФОП Годієнко Є. І., 2016. – 127 с. – с. 105.

16.Василенко Г.В. СЕНСОРИЗМИ В АНГЛОМОВНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ // ТН- 2016. -С. 549-551

17.Горлачова В.В.До питання про семантичне поле пригода у сучасній англомовній рекламі / В.В. Горлачова // Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа: Зб наукових матер. Міжнародної конференції (Бердянськ, 22-23 вересня 2016. - С.36-38.

18.Горлачова В.В.До питання про наповнення семантичного поля "пригода" у сучасній англомовній рекламі / В.В. Горлачова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. - 2016. - Вип. 5. - С.21-28

19.Кравченко А.Г. КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ТА ТАКТИКИ АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ ЕКОРЕКЛАМИ США // ТН- 2016. -С. 551-552

20.Наумчук Т.І. Соціолінгвальні чинники формування англомовної термінології на позначення жанрів кінематографу / Т.І.Наумчук //Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лігвістики: науковий журнал / редкол. В.І.Кусинулик та інш. – Чернівці: Видав. Дім «РОДОВІД», 2016. – Вип. 11-12. – ч. 2. – С.98-101.

21.Наумчук Т.І. Інтралінгвальні та екстралінгвістичні запозичення як джерело збагачення англомовного лексикону кінематографічної галузі / Т.І.Наумчук // Каразинські читання: Людина. Мова. Комунікація. – Збірник тез доповідей. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2016. – С.131 -132

22.Новиков В.П. ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТЬ КОММУНИКАТИВНОГО АКТА ОЦЕНКИ //ТН- 2016. - С.545-546

23.Полєжаєв Ю.Г. Дискурс мандрів в історії літератури та соціальних комунікацій / Ю.Г. Полєжаєв // Історія, теорія, методологія й практика соціальних комунікацій у дискурсі університетської освіти : колективна монографія / [С. А. Панченко, Т. В. Хітрова, Ю. Г. Полєжаєв та ін.]; за ред. О. Ю. Поди. – Д. : ЛІРА, 2016. – С. 36-50.

24.Polyezhayev Y. G. The publicistic component of discursive space of travel magazines / Y. G. Polyezhayev // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2016, – № 3-4. – P. 8-10.

25. Полежаев Ю.Г. Когнитивно-ценностный аспект тревел-журналов / Ю.Г. Полежаев // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Научно-теоретический прикладной журнал. – Тамбов: Грамота, 2016. – №4 (58). Часть 2 – С. 142-145.

26. Прохорова, П.В. Теоретичні засади виникнення сомнологічної лінгвістики: на матеріалі німецьких сонників [Текст ]  / П.В. Прохорова // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – Вип. 11-12, Ч. 2. – С. 173-176.

27. Прохорова П.В. Menschliches quasi-Leben: ein sprachphilosophischer Aspekt / П.В. Прохорова // Німецька мова в Україні: традиції та перспективи розвитку = Deutsche Sprache in der Ukraine: Kontinuitäten und Entwicklungen : Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (4-6 жовтня 2016 р.). – Львів : ПАІС, 2016. – С. 138-139.

28. Прохорова П. В. ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ В СФЕРІ ТУРИЗМУ: ЛІНГВІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ // ТН- 2016. - С546-549

29.Sheiko O. What are your feelings and emotions? (English Class for Future Psychologists) //Глобальні зміни в Україні: глобальні зміни в викладанні англійської мови в Україні: тези доповідей (англ. мовою) /Укл. А.Раду. Ред. А.Раду, Л.Кузнецова. - Львів: Львів: ПП "Марусич", 2016. - С.180-181.

 

2017

30.Особливості сучасного тревел-дискурсу [Текст] : колективна монографія / [Брутман А.Б., Горлачова В.В., Полєжаєв Ю.Г. та ін.] ; під заг. ред. доц. В.В. Горлачової . – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – 128с.

31.Брутман, А.Б. Міжнародні іспити як форма мобільності [Текст] / А.Б.Брутман // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017 року, м. Запоріжжя: в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф.В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. –С. 503-505.

32.Брутман А. Б. Тематический диапазон англоязычной терминосферы туристического бизнеса / А. Б.  Брутман // Zbiór artykuсów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z paіstw obszaru byоego Zwizku Radzieckiego oraz byрej Jugoslawii. (29.12.2017) - Warszawa, 2017. – S. 16-23

33.Брутман, А.Б. Теоретико-методические аспекты конкурентных сопоставлений. Критические замечания [Текст]/ А.Б.Брутман // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017 року, м. Запоріжжя: в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф.В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. –Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. –С. 63-66.

34.Брутман, А.Б. CONTENT - BASED LEARNING IN UKRAINIAN EDUCATIONAL ENVIRONMENT [Електроний ресурс] / А.Б. Брутман // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.). Електроні дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С.1877-1879-1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

35.Бутов, В.М. Реклама як соціально-психологічна складова стратегії розвитку туризму [Текст] / В.М. Бутов // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017 року, м. Запоріжжя: в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф.В. М. Зайцевої; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. –С. 505-506

36.Василенко Г.В. Іноземна мова як важливий складник професійної компетентності менеджера туризму / Г. В. Василенко // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації. М-ли Міжнар. науково-практ. конференції. - Запоріжжя: "Просвіта", 2017. – Т. 2. – С. 506-507.

37.Горлачова, В.В. Особливості англомовних назв туристичних фірм Запоріжжя  [Текст] / В.В. Горлачова// Вісник ДНУ. Сер. : Мовознавство. №11.- 2017. - Вип. 23(3).- С. 28-34

38.Горлачова, В. В., Назимок, Л. В. До питання про вивчення термінологічної лексики в процесі формування комунікативних компетенцій майбутнього фахівця сфери туризму [Текст] / В.В. Горлачова, Л.В. Назимок // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017 року, м. Запоріжжя: в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф.В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. –С. 514-516

39.Кравченко, А. Г. Класифікація комунікативних стратегій у професійному дискурсі викладача іноземної мови / А.Г.Кравченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017 року, м. Запоріжжя: в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. –С. 538-539

40.Наумчук, Т.І. Неологізація англомовного словника кінематографічної галузі [Текст] / Т.І. Наумчук // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2017» : у 4 т. / Запорізький національний університет. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – Т.2.- С. 443-444

41.Наумчук, Т. І. Інноваційні технології у процесі викладання іноземних мов [Текст] / Т.І. Наумчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017 року, м. Запоріжжя: в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф.В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. –С. 551-553.

42.Наумчук Т. І. Самоорганізація англомовного кінематографічного словника як фактор його розвитку / Т.І. Наумчук //Нова філологія : зб. наук. пр. Запоріжжя, 2017.- № 71. -С. 78–82.

43. .Новіков, В.П., Полєжаєв,Ю.Г. Genres of travel texts for Journalists students [Текст ] / Новіков В.П., Ю.Г.Пoлєжаєв // Нова філологія: Зб. Наук. Праць. – Запоріжжя: ЗНУ. – 2017. - № 69. – С.139-144

44.Новіков, В.П. АКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕКСТОВ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТРЕВЕЛ-ЖУРНАЛОВ [Електронний ресурс] / В.П. Новіков // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф.18–21 квітня 2017 р.;  тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.).Електроні дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С.1875-1877.

45.Полєжаєв Ю. Г. Тревел-журнали в Україні: структурно-функціональні та жанрово-тематичні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з соц. комун. : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Полєжаєв Юрій Григорович – Запоріжжя, 2017. – 20 с.

46.Полєжаєв Ю. Г. Просторово-часові характеристики тревел-медіатекста (на матеріалі журналу «National Geographic Traveler») / Ю. Г. Полєжаєв // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУОА, 2017. – Вип. 67. – С. 229–233.

47.Polyezhayev Y. G. Genres of travel texts for students of journalism / V.P. Novikov Y. G. Polyezhayev // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р.: в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. – C. 556–557.

48.Полєжаєв Ю.Г. Ділове листування в професійній діяльності фахівців сфери туризму / Ю.Г. Полєжаєв // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. C. – 1874–1875

49.Прохорова, П.В. Дискурсивная лингвистика: камо грядеши? [Текст ] / П.В. Прохорова // Наукові записки. – Випуск 153. – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – С. 298-301.

50.Прохорова, П. В. Перспективы оптимизации методики обучения иностранным языкам студентов неязыковых специальностей [Текст]/ П.В. Прохорова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017 року, м.Запоріжжя: в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф.В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. –С.562-563.

51.Прохорова, П.В. Напрямки сучасної лінгвокультурології [Електронний ресурс]  / П.В. Прохорова // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф.18–21 квітня 2017 р.;  тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.).Електроні дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С.1883-1886-1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

52.Прохорова П.В. Лінгвокультурні особливості німецькомовної діалектної лексики : монографія / П.В. Прохорова. – Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2017. – 136 с.

 53. Прохорова П.В. Wirtschaftsdeutsch im Tourismus, Hotel- und Restaurantwesen (Німецька мова для фахівців туристичного бізнесу та готельно-ресторанної справи) : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / П.В. Прохорова – Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2017. – 164 с.

54.Шейко О.С. Экзистенциональная направленность коротких рассказов Мейв Бинчи /Нова філологія. Збірник наукових праць. - Запоріжжя: ЗНУ, 2017. - №71. – 172-176.

55.Шейко, О.С. «ЧУДЕСНЫЙ МИР ДЕТСТВА» - ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ [Електронний ресурс]  // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електроний ресурс] / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.).Електроні дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С.1880-18821 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

56. Шейко, О.С., Жаболенко, А.А.  Значення слова «успіх» та його синоніми в англійській мові [Електронний ресурс] / А.А. Жаболенко, О.С. Шейко // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф.18–21 квітня 2017 р.;  тези доп./ Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.).Електроні дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С.1897-1898.

 

2018

57.Брутман А.Б. Тематичні групи інновацій в царині корпоративної культури / А.Б.Брутман // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018р. / редкол. : В.Л.Погребна, Н.В.Островська, І.Ю.Тонкіх та ін. – Д. : ЛІРА, 2018. – С. 431 - 434

58.Брутман А.Б. Категория конкурентоспособности как обобщение понятия экономического потенциала предприятия / А.Б. Брутман // “Бізнес Інформ”. –  Харьків, 2018. – №.2 - С. 127-134.

59. Use of English: навчальний посібник / Брутман А.Б., Горлачова В.В., Полєжаєв Ю.Г. під заг. ред. В.В. Горлачової . – Запоріжжя : «Дике Поле», 2018. – 108с.

60.Василенко Г. Образ у поетичному перекладі / Галина Василенко // Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку: тези І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 15 березня 2018 року), Гол. ред. К. І. Мізін; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". - Переявлав-Хмельницький, 2018. - 278 с. - С. 140 - 143.

61.Василенко Г.В. Іноземна мова професійного спілкування в галузі туризму / Г. В. Василенко // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: М-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9-10 квітня 2018 / редкол. В. Л. Погребна, Н. В. Островська, І. Ю. Тонкіх та ін. - Д.: ЛІРА, 2018. - 582 с. - С.434 - 437.

62.Василенко Г. Роль символів та реалій при відтворенні образу в поетичному перекладі / Галина Василенко // Наукові записки. - Випуск 164. - Серія: Філологічні науки - Кропивницький: Видавництво "КОД", 2018. - 598 с. - С. 512 - 518.

63.Горлачова В.В. Лексико-стилістичні особливості статей англомовних журналів екологічної тематики / В.В.Горлачова // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018р. / редкол. : В.Л.Погребна, Н.В.Островська, І.Ю.Тонкіх та ін. – Д. : ЛІРА, 2018. – С.437-441.

64.Горлачова В.В., Максимова Є.С. До питання про лексичний та семантичний потенціал заголовків статей екологічної тематики / В.В.Горлачова, Є.С. Максимова // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018р. / редкол. : В.Л.Погребна, Н.В.Островська, І.Ю.Тонкіх та ін. – Д. : ЛІРА, 2018. – С.445-449.

65.Наумчук Т.І. Інноваційні процеси у викладанні іноземних мов / Т.І.Наумчук //  Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018р. / редкол. : В.Л.Погребна, Н.В.Островська, І.Ю.Тонкіх та ін. – Д. : ЛІРА, 2018. – С. 449-452.

66.Naumchuk T. I. Synergetic principles of vocabulary development (based on the material of the English cinematic lexicon). Science of Europe. Praha, 2018. -Vol. 3, № 23. - P. 66–69.

67.Новіков В.П. Багатовекторність комунікативної оцінки / В.П. Новіков // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018р. / редкол. : В.Л.Погребна, Н.В.Островська, І.Ю.Тонкіх та ін. – Д. : ЛІРА, 2018. – С. 452-454.

68.Полєжаєв Ю.Г. Використання методики CLIL у викладанні іноземних мов у вищій школі / Ю.Г. Полєжаєв // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018 р. / редкол: В. Л. Погребна, Н. В. Островська, І. Ю. Тонкіх та ін. – Д. : ЛІРА, 2018. – C. 454–456.

69.Полєжаєв Ю.Г. Імплементація контенту тревел-блогів у викладанні іноземної мови професійного спілкування. / Ю.Г. Полєжаєв //Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов : матеріали XIІI Міжнародної науково-практичної конференції,  12 квітня 2018 р. – К, 2018. – С. 131-134.

2019

1. Практичний курс першої іноземної мови (німецька): навчальний посібник для формування граматичної компетенції студентів освітнього ступеня «бакалавр» професійних спрямувань «Мова і література (німецька)», «Переклад (німецька мова)» / Уклад. Велика І.О., Брутман А.Б, Полєжаєв Ю.Г., Тарасенко К.В.. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 96 с.

2. Брутман А.Б., Горлачова В.В. Проблеми професійної підготовки фахівців сфери електронної комерції на заняттях з іноземної мови (англійської) / А.Б. Брутман, В.В. Горлачова // Соціально-гуманітарні дослідження  та інноваційна освітня діяльність: матеріали міжнародної наукової конференції; під наук. ред О.Ю.Висоцького. – Дніпро: СПД «Охотник». – 2019. – С.470-472.

3. Василенко Г.  Образ України-Мрії Яра Славутича в оригінальній поезії та її англомовному перекладі». – С. 313 – 325. – Кременецькі компаративні студії: [науковий часопис / ред.: Д. Чик, О. Пасічник]. – 2018. – Вип.VII. – 515 с.

4. Василенко Г. Роль символів та реалій при відтворенні образу в поетичному перекладі / Галина Василенко // Наукові записки. - Випуск 164. - Серія: Філологічні науки - Кропивницький: Видавництво "КОД", 2018. - 598 с. - С. 512 - 518.

5. Василенко Г. В. Storytelling in Tourism and Language Teaching for Specialists of Tourism / Г.В.Василенко // ІІ Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід». Матеріали. – Дніпро-Гельсінкі, 2018. – 484 с. – С. 57 – 61.

6. Глушко Н.Д., Василенко Г.В. Гастрономічна лексика в англомовному туристичному дискурсі / Н.Д. Глушко, Г.В.Василенко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. –С. 2197-2198

7. Василенко Г.В. Лінгвокультурний концепт як проблема поетичного перекладу» / Г.В.Василенко // Зб. м-лів «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку: тези ІІ Міжнар. наук.-пр. інтернет-конф. –  Переяслав-Хмельницький, 2019. – 233 с. (Е-книга). – С. 191-192.

8. Горлачова В.В., Хейлік Т.О. Сучасні лексичні запозичення серед кольоропозначень в україномовній та російськомовній рекламі / В.В. Горлачова., Т.О.Хейлік // Вісник МДУ. Серія Філологія. - Вип.19. - Маріуполь. - 2018. - С.218-225

9. Горлачова В.В., Хейлік Т.О. Колір жіночої краси у сучасній англомовній та російськомовній рекламі / В.В. Горлачова., Т.О.Хейлік // Наукові записки Бердянскького державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки: зб. наук. статей /гол. Ред. В.А. Зарва. - Мелітополь:Видавничий будинок ММД, 2018.- Вип. 16. - С.90-100

10. Горлачова В.В.Іншомовна підготовка студентів економічних спеціальностей на заняттях з ділової іноземної мови / В.В.Горлачова// Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: матеріали міжнародної наукової конференції;Електронний збірник наукових праць ЗОІППО.- №3 (35). – 2019. –С.316-320

11. Горлачова В.В. Англомовні та україномовні слогани у рекламі стільникових телефонів / В.В.Горлачова //Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах: 9 Міжнародна наукова конференція 9м.Дніпро, ДНУ ім.. Олеся Гончара, 12-13 квітня 2019): матеріали / укладач О.К.Куварова; за ред. Проф.. Т.С.Пристайко. – Дніпро: Ліра, 2019. – С.35-39.

12. Горлачова В.В. Максимова Є.С. Лексична репрезентація теми "права людини" в сучасній англомовній соціальній рекламі / Є.С. Максимова, В.В. Горлачова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. –С. 2204-2205

13. Горлачова В.В. Номінація кольору шкіри у сучасній рекламі / В.В.Горлачова // Національна ідентичність в мові і культурі: збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. –К.: Талком, 2019. – С.286-291.

14. Наумчук Т. І., Микало А. М. Англійськомовні неологізми на позначення сучасного стилю життя  /Т.І. Наумчук, А.М.Микало// Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку.- Бердянськ, 2019 – С. 264-265.

15. Наумчук Т. І. Синергетичні принципи системної організації та розвитку лексикону кінематографічної сфери /Т.І. Наумчук // Матеріали Міжнародної наукової конференції. 24-25 травня 2019 р., м. Дніпро. — Наук. ред. О.Ю.Висоцький. — Дніпро: Охотнік, 2019. — 528 с

16. Новіков В.П. Бенефактивний аспект комунікативної оцінки / В.П.Новіков  // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. –С. 2184-2185

17. Polyezhayev Y. Communicative Competences in Enhancing of Regional Competitiveness in the Labour Market / Y. G. Polyezhayev, V. Koval, A. Bezkhlibna // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018, – Vol. 4, No. 5. – P. 105 – 113. – (стаття у зарубіжному науковому журналі, що входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); (ESCI) by Web of Science; Research Papers in Economics (RePEc); European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS))

18. Полєжаєв Ю.Г Жанрова та типологічна парадигма журнальних тревел-медіатекстів (на матеріалі українських тревел-журналів) Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика: колективна монографія / Г.С. Скуртул, Ю.Г. Полєжаєв, С.А. Панченко  ін.; за ред. О. Ю. Поди. – Д. : ЛІРА, 2018. – С.62–90. (розділ колективної монографії)

19. Polyezhayev Y. G. Communicative Competency in the Framework of Future Specialist Language Personality Formation / M. D. Diachenko, Y. G. Polyezhayev, I. M. Diachenko // Professional Competency of Modern Specialist: Means of Formation, Development and Improvement / M. D. Diachenko, Y. G. Polyezhayev, I. M. Diachenko. – Warsaw: BMT Erida sp, 2018. – P. 303–324. (розділ колективної монографії)

20. Polyezhayev Y. Functional paradigm of travel media-texts in English travel-journals /Y. Polyezhayev// Вчені записки таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2018. – Том 29 (68) № 2. – С.157–161.

21. Полєжаєв Ю.Г. Комунікативні стратегії на сайтах національних парків та музеїв Великобританії /Ю.Г. Полєжаєв //Вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – 2018. – № 4 – С 55–60. (фахове видання, стаття у науковому журналі, що входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus)

22. Полєжаєв Ю.Г. Комунікативні стратегії оптимізації в рекламних тревел-медіатекстах /Ю.Г. Полєжаєв // Південний архів (філологічні науки). – 2018 – Том № 75. – С. 130–134. (фахове видання, стаття у науковому журналі, що входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus)

23. Полєжаєв Ю. Г. Комунікативна стратегія деталізації в сучасних англомовних тревел-журналах /  Ю. Г. Полєжаєв. // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2018. – №33. Т 2. – С. 173–176. (фахове видання, стаття у науковому журналі, що входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus)

24. Polyezhayev Y. G. The importance of foreign languages in cultural literacy development in the framework of Ukrainian university environment / Y. G. Polyezhayev // Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference 27th-30th of November 2018 Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University Nowy Sacz, Poland – Nowy Sacz: Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, 2018. Volume 3 – P. 157–158.  (тези)

25. Полєжаєв Ю. Г., Скрипнік У. О. Звуконаслідування в англійській мові / Ю. Г. Полєжаєв, У. О. Скрипнік // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. –С. 2210 –2212.

26.. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Іноземна мова” (англійська) для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 081 «Правознавство». ЧАСТИНА I / Укл: Полєжаєв Ю.Г., Брутман А.Б., Новіков В.П., Наумчук Т.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 28 с.

27. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Іноземна мова” (англійська) для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньої програми «Фізичне виховання» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» ЧАСТИНА I / Укл: Брутман А.Б., Полєжаєв Ю.Г..– Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 18 с.

28. Шейко О.С., Микитюк К.М. Висловлення позитивних емоцій в англійській мові /О.С. Шейко, К.М.Микитюк // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. –С. 2207-2208

29.Шейко О.С.Короткие рассказы Мейв Бинчи / О.С. Шейко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. –С. 2185-2186

30. Шейко О.С., Нестеренко А.Г. Английские пословицы времени / О.С. Шейко, А.Г. Нестеренко //Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. –С. 2209-2210

31. Шейко О.С.Соціолінгвістичний концепт «Marginalization» / О.С. Шейко // Нова Філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя – 2018. – №74. – С.105-108.

 

10.Методичні вказівки до самостійної роботи ‘Comprehensive Reading for Tourism Students’ з дисципліни “Іноземна мова в галузі” для студентів старших курсів спеціальності 7.14010301 Туризмознавство всіх форм навчання / Укл.: ст. викл. Василенко Г.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 34 с.
11. Методичні вказівки для самостійної роботи з лексичними вправами для студентів спеціальності «Туризмознавство» усіх форм навчання / Укл: Новікова Н.Г., Полєжаєв Ю.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 26 с.  
12. Учбово-методичні рекомендації з англійської мови “Texts with Assignments: 2 Parts: Globalization, Gender ” для самостійної роботи студентів всіх форм навчання зі спеціальностей «психологія», «соціальна робота», «журналістика», «право» / Укл: Шейко О.С. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. - 34 с
13. Методичні вказівки до самостійної роботи з іноземної мови в галузі для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.050401 Туризм ‘Comprehensive Reading for Tourism Students’ / Укл.: Василенко Г.В., Усенко О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 50 с.
14. Методичні вказівки до самостійної роботи з іноземної мови в галузі на тему 'Brochure Language for Tourism Students' для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.050401 Туризм / Укл.: ст. викл. Василенко Г.В., викл. Усенко О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 38 с.
15. Методичні вказівки до самостійної роботи з іноземної мови для студентів усіх форм навчання факультету управління фізичною культурою і спортом / Укл.: Василенко Г.В., Усенко О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 54 с.
16. Методичні вказівки до самостійної роботи з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів усіх форм навчання спеціальності 6.030102 Психологія / Укл.: Василенко Г.В., Усенко О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 54 с.
17. Учбово-методичні рекомендації з англійської мови “Olympic Games:Texts with Assignments” для самостійної роботи студентів всіх форм навчання зі спеціальності «управління фізичною культурою та спортом» / Укл: Шейко О.С. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. - 34с.
18. Методична вказівки ‘Grammar Practice for Tourism Students’ до самостійної роботи студентів усіх форм навчання спеціальності 8.050401 Туризм з дисципліни “Іноземна мова в галузі”/ Укл.: Василенко Г.В., Усенко О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 30 с.
19. Методичні вказівки 'Tourism Vocabulary in Use' до самостійної роботи студентів спеціальності 8.050401 Туризм усіх форм навчання / Укл.: Василенко Г.В., Усенко О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 38 с.
20. Методичні рекомендації з домашнього читання для самостійної роботи студентів гуманітарних спеціальностей усіх форм навчання. Частина I. / Укл: Новіков В.П, Полєжаєв Ю.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 34 с.
21. Учбово-методичні рекомендації з ділової англійської мови для всіх спеціальностей та всіх форм навчання / Укл: Шейко О.С. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.-30 с.
22. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт і самостійної роботи з дисципліни “Іноземна мова професійного спілкування” для студентів 3 курсу спеціальності 8.050401 Туризм заочної форми навчання / Укл.:ст. викл. Василенко Г.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 50 с.     
23. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Іноземна мова в галузі” для студентів 4 курсу спеціальності 8.050401 Туризм заочної форми навчання / Укл.: ст. викл. Василенко Г.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 30 с.
24. Методичні рекомендації з дисципліни «Англійська мова» до підручника «ENTERPRISE1» для студентів 1 курсу гуманітарних спеціальностей / Укл.: Полєжаєв Ю.Г., Надвікова І.О., Новікова Н.Г. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 42 с.
25. Бутов В.Н. Grammar for conversation classes (finite forms of the verb and modal verbs of English) // В.Н. Бутов. -  Посібник Гриф МОН Исх.№ 14/18-г-1106 от 19.05.08.    – Запорожье: Запорожский национальный технический университет, 2008. – 300с.
26. Бутов В.Н., Методичний посібник "Analytical reading  / В.Н.Бутов. - Запорожье: Запорожский национальный технический университет, 2008. –75с.