Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: підготовка студентів до проведення самостійних наукових досліджень; ознайомити студента з основними поняттями та принципами проведення наукового дослідження; навчити студента оцінювати науковий потенціал певного наукового дослідження та самостійно запроваджувати усі етапи наукового дослідження.

Завдання: засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час у формі самостійної навчальної роботи, призначеної формувати практичні навички роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем проведення наукового дослідження для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів в сфері туризму.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- визначення основних понять курсу;

?           загальні закономірності планування проведення і виконання студентами наукових досліджень;

?           форми звітів, методику підготовки повідомлень, доповідей, наукових статей, курсових та дипломних робіт;

вміти:

- володіти навичками дослідження і творчої роботи;

- приймати участь у наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарах, конференціях, олімпіадах, конкурсах, науково-дослідних роботах, що проводяться у вищому навчальному закладі;

- самостійно виконувати наукову роботу;

- володіти формами звітів, методикою підготовки повідомлень, доповідей, наукових статей.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи наукових досліджень.

Тема 1. Наука ? продуктивна сила розвитку суспільства.

Тема 2. Наукові дослідження - шлях до розв’язання проблем методики.

Тема 3. Основи методології науково-дослідної роботи.

Змістовий модуль 2. Практичне опанування науково-дослідної роботи.

Тема 4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень.

Тема 5. Курсова, дипломна, магістерська роботи: написання, оформлення, захист.

Тема 6. Оформлення та форми впровадження результатів наукового дослідження.

 

Викладач: Лозова О.А., к.е.н., доцент кафедри «Міжнародного туризму»

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл: природничо-науковий

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

___Туризмознавство___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин − 120

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 38

самостійної роботи студента − 75

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

26 год.

2 год.

Лабораторні

− год.

− год.

Самостійна робота

75 год.

100 год.

Індивідуальні завдання:

 7 год.

Індивідуальні завдання:

 14 год.

Вид контролю: залік

         

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− активність студента на практичному занятті оцінюється в 10 балів (6 практичних у першому модулі 6х10=60 бала, 7 практичних у другому 7х10=70 балів);

− виконання індивідуального завдання до 20 балів у кожному модулі;

− модульна контрольна робота у першому модулі до 20 балів, у другому − до 10 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.