Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення. Основною метою викладання дисципліни є формування комплексу теоретичних знань і умінь щодо розробки та здійснення кадрової політики на туристичних підприємствах, добір та розміщення персоналу, його оцінювання та навчання, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу організації.

Завдання вивчення дисципліни:

­    вивчення теоретичних основ управління персоналом, питань набору, розвитку, адаптації, атестації та мотивації персоналу із врахуванням вітчизняного й зарубіжного досвіду;

­    розкриття соціально-психологічних особливостей управління, психології управлінської діяльності, психологічних особливостей й організації в управлінні, а також різноманітні прикладні проблеми;

­    набуття студентами практичних навичок та умінь щодо застосування сучасних методів, прийомів управління персоналом організації, проведення розрахунків показників ефективності роботи персоналу.

За підсумками вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

­   ключові поняття і терміни кожної теми модуля;

­   роль та значення управління персоналом як науки і як специфічної функції менеджменту;

­   сутність сучасних концепцій і теорій управління персоналом, етапи історичного розвитку управління персоналом;

­   принципи формування, етапи розвитку і ознаки колективу, його соціального розвитку;

­   формування та аналізування кадрового потенціалу в організаціях;

­   організація набору і відбору персоналу у конкретних умовах;

­   атестування персоналу та використання її результатів;

­   управління процесом розвитку та руху персоналу;

­   оцінювання ефективності та результативності управління персоналом;

­   соціальне партнерство в організації.

 

вміти:

­   розкривати зміст ключових понять і термінів кожної теми та модулів;

­   планувати розвиток трудового колективу;

­   адаптувати методи управління персоналом до умов функціонування туристичного підприємства;

­   використовувати сучасні методи добору, відбору кадрів;

­   володіти методикою проведення співбесід, телефонних розмов, анкетування, інтерв’ю з представниками різних рівнів управління організації.

 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Принципи і методи управління персоналом туристичного підприємства

Тема 1. Сучасні стратегії і моделі управління персоналом туристичного підприємства

Тема 2 . Технологія найму та відбору персоналу туристичного підприємства

Змістовий модуль 2. Механізми розвитку персоналу туристичного підприємства

Тема 1. Делегування як ефективний інструмент управління персоналом

Тема 2. Комунікації в управлінні персоналом туристичного підприємства

Тема 3. Сутність командоутворюючих процесів в управлінні персоналом

 

Викладач: Патлах І.М., к.політ.н., доцент кафедри «Міжнародного туризму»

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Варіативна частина

Цикл: професійно-орієнтовна

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

___Туризмознавство___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 30

самостійної роботи студента − 83

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

10 год.

2 год.

Практичні, семінарські

20 год.

4 год.

Лабораторні

− год.

− год.

Самостійна робота

83 год.

100 год.

Індивідуальні завдання:

7 год.

14 год.

Вид контролю: залік

         

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− активність студента на практичному занятті оцінюється в 10 балів: 5 практичних занять у першому модулі (5х10=50) та  5 практичних занять у другому модулі (5х10=50);

− виконання індивідуального завдання у кожному модулі- до 20 балів;

− модульна контрольна робота у кожному модулі - до 30 балів.
Підсумковим оцінюванням є залік.