Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - Викласти студентам основні положення, методику та закони побудови моделей і проведення досліджень динаміки процесів функціонування енергоємних електротехнологічних комплексів та систем. 

Завдання дисципліни – Вивчити основні положення, методику та закони побудови моделей і проведення досліджень динаміки процесів функціонування енергоємних електротехнологічних комплексів та систем: електроприводи відцентрових насосів; поршневі насоси й компресори; системи водопостачання; системи теплопостачання; електроприводи  вентиляторів і турбокомпресорів;  електроприводи поршневих машин; електроприводи  конвеєрів й транспортерів;  підйомнотранспортних механізми;  електроприводи ліфтів; електроприводи  керування дуговими сталеплавильними печами; дугові електричні печі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основні положення, методику та закони побудови моделей і проведення досліджень динаміки процесів функціонування обладнання енергоємних електротехнологічних комплексів та систем; 
  • системи та закони керування обладнання енергоємних електротехнологічних комплексів та систем

вміти:

  •  
  • проводити розрахунки пристроїв, елементів, систем керування та  регулювання обладнанням енергоємних електротехнологічних комплексів та  систем; 
  • проводити дослідження електромагнітних процесів у об’ектах енергоємних електротехнологічних комплексів та систем. 

Викладач: к.т.н., доц. Коцур Михайло Ігорович

 

Методичне забезпечення

 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв
Змістових модулів – 5 Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 9-й
Лекції
  Освітній ступень: Спеціаліст 32 год.  год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
32 год. - год.
Самостійна робота
116 год. - год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен