Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - надати студентам знання, навичок та вмінь, які дозволять використовувати методи рішення задач оптимізації при дослідженні та проектуванні електротехнічних систем керування пристроями енергоємного виробництва.

Завдання дисципліни – полягає у вивченні оптимальних методів, гарантуючих здобуття глобального та локального оптимуму у вирішенні задач дослідження та проектування електромеханічних систем  та пристроїв енергоємного виробництва, напрацювання навиків при рішенні задач оптимізації за допомогою програмних засобів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 

знати

  • математичний апарат із новими методами теорії оптимізації;  
  • критерії оптимізації при дослідженні та проектуванні електротехнічних пристроїв енергоємного виробництва;

вміти: 

  • розробляти алгоритм оптимізації у дослідженні та проектуванні електротехнічних систем енергоємного виробництва, вибирати засіб її реалізації;
  • розробляти алгоритм оптимізації у процесах керування електротехнічних систем енергоємного виробництва;
  • працювати у середовищі програмних пакетів розробки алгоритмів оптимізації;

Викладач: к.т.н., доц. Коцур Михайло Ігорович

Методичне забезпечення

  1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Оптимізація проектних рішень обладнання енергоємних виробництв” для студентів спеціальності 8.05070207  “Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв” Укл.: М.І.Коцур – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013., 42 с.
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв
Змістових модулів – 4 Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
5-й -
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 195 10-й -
Лекції
  Освітній ступень:магістр 32 год. -
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
16 год. -
Самостійна робота
93 год.  
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен