Ви є тут

Головна

Приклади оформлення документів

 • Нормативні документи

Державні стандарти, що застосовуються при виконанні завдань

 1. ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 ЄСКД. Основні написи (ГОСТ 2.104-2006, IDT)
 2. ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам
 3. ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструктивных документов
 4. ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы
 5. ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы
 6. ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии
 7. ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные
 8. ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения
 9. ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах
 10. ДСТУ ГОСТ 2.307:2013 ЄСКД. Нанесення розмірів і граничних відхилів (ГОСТ 2.307-2011, IDT)
 11. ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей
 12. ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы
 13.  ДСТУ ГОСТ 2.317:2014 ЄСКД. Аксонометричні проекції (ГОСТ 2.317-2011, IDT)
 14. ДСТУ 3321-96. Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять [Текст]. – К. : Держстандарт України, 1996. – 80 с.
 • Приклади оформлення практичних робіт студентами
 1. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
 2. Складальне креслення вузла
 3. Інженерна та комп’ютерна графіка
 4. Інженерна графіка
 5. Нарисна геометрія та інженерна графіка
 6. Інженерна графіка та перспектива
 7. Комп’ютерна графіка

Титульний лист до курсової роботы: doc

 


Щоденник практики: pdf

 


Титульний лист до дипломної роботи (проекту): doc

 


Лист завдання до дипломної роботи (проекту): doc

 


Приклад оформлення реферату: doc

 


Правила оформлення літератури: doc

 


Вимоги ЕСКД (оформлення текстових та графічних матеріалів):

djvu (після завантаження файлу видаліть частину розширення [_.rar])

 


Вимоги та правила оформлення пояснювальних записок(ПЗ) до курсових та дипломних проектів(СТП15-96):

pdf  djvu (після завантаження файлу видаліть частину розширення [_.rar])

 


Список ГОСТів: doc

 


Архів ГОСТ-ів:   частина_1    частина_2

 


 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ, МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ  УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

К А Ф Е Д Р А ______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

З ДИСЦИПЛІНИ ______________________________­­_____________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробив

ст. гр.                                                                                __________________ 

 

 

Керівник                                                                           __________________

 

 

 

 

 

20___ рік

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра  ______________________________________________________________

Дисципліна ____________________________________________________________

Спеціальність __________________________________________________________

              Курс __________ Група __________ Семестр _____________

 

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект (роботу) студентові

______________________________________________________________________

                                                     (прізвище, ім’я,  по батькові)

1. Тема проекту (роботи): ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи): _____________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Вихідні дані до проекту (роботи): _______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ЗМІСТ розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити): ____________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання: _________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

 

Назва етапів курсового проекту (роботи)

Термін виконання етапів проекту (роботи)

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент _______________________

                                  (підпис)

Керівник ______________________                                       ____________________

                                  (підпис)                                                                                            (прізвище, ім’я, по батькові)

 

«____»  _____________________ 20 ___ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА _____________________________________

 

 

«До захисту допущено»

зав. кафедрою

_____________________

                                                                                                                                                                                           (підпис)

«__» ___________ 20__ р.

                                                                                                                                                                                          (дата)

 

 

___________________________________

 

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Спеціальність: ___________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Науковий керівник –

________________________

 

 

 

 

 

 

Нормоконтролер

____________________________________________________________________

(посада)                                                       (підпис і дата)                                                    (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 20___

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет

Кафедра_________________________________________________________

Спеціальність____________________________________________________

                         Курс________ Група____________ Семестр_________

 

 

 

ЗАВДАННЯ

 

на дипломну роботу студентові

 

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 1. Тема роботи__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

 1. Термін здачі студентом закінченої роботи______________________________

 

 1. Вихідні дані до роботи_______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань що їх належить розробити):________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

5.  Дата видачі завдання:________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

пор.

Назва етапів

дипломної роботи

Термін виконання етапів роботи

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент___________

           (підпис)

 

 

 

Керівник___________

           (підпис)

 

«___» ______________20____р.

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Гуманітарний факультет

Кафедра теорії та практики перекладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

з дисципліни: «Назва дисципліни»

на тему: «Назва теми»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав (-ла): студент (-ка)

_______ курсу

групи __________________

П.І.Б.

 

 

 

Перевірив:                                                                  вчене звання, ступінь, П.І.Б. викладача

                                                                                    

 

Запоріжжя 20___

ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

 

РЕФЕРАТ

ДР: 75 с., 3 рис., 1 табл., 2 додатки, 62 джерела.

Об'єкт дослідження – переклад текстів бізнес-комунікації англійської та української мов з огляду на їх жанрово-стилістичні особливості.

Мета  роботи – дослідження текстів бізнес-комунікації української й англійської мов, визначення їх лінгвістичних й екстралінгвістичних особливостей та труднощів їх перекладу.

Методи дослідження – системно-функціональний метод; метод компонентного аналізу; метод стилістичного аналізу; метод словникових дефініцій; компаративний метод; метод перекладацького аналізу.

В першому розділі дипломної роботи окреслено жанрово-стилістичну приналежність текстів бізнес-комунікації, виокремлено екстралінгвістичні особливості, що зумовлюють їх специфіку, проаналізовано і визначено жанрові різновиди досліджуваних типів текстів. В другому розділі надані детальні характеристики досліджуваних в роботі жанрів контракту та ділового листа, а саме їх лексичні, граматичні та композиційні особливості, а також їх стильові ознаки загалом. Третій розділ роботи містить порівняльний аналіз зазначених типів документів англійською та українською мовами, надає характеристику специфіці їх перекладу через аналіз застосованих перекладацьких трансформацій. В результаті проведеного дослідження та аналізу запропоновано алгоритм перекладу текстів бізнес-комунікації і визначені загальні рекомендації стосовно процесу їх перекладу. В додатках надано глосарій найчастіше вживаних в досліджених типах текстів канцеляризмів, штампів та усталених виразів обох мов, а також безпосередньо приклади перекладу контрактів та бізнес-листів.

СТИЛІСТИКА, ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ, ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ, ТЕКСТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЯ, ДІЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ, КОНТРАКТИ, ПЕРЕКЛАД.

Сторінки